Algemene voorwaarden Cosmic Light Academy

Algemene voorwaarden
Cosmic Light Academy

Cosmic Light Academy, KvK-nummer 27192548, onderdeel opleidingen – trainingen – masterclasses biedt haar onderwijs-/ trainingsactiviteiten en bijeenkomsten aan onder de navolgende bepalingen en voorwaarden.

1. Definities
a. CLA: Cosmic Light Academy, onderdeel trainingen – opleidingen – masterclasses, die deze voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten op het gebied van onderwijs-/trainingsactiviteiten en bijeenkomsten w.o. beroepsopleidingen, (jaar)trainingen, masterclasses, bij-/ nascholingen, workshops, lezingen, leerbegeleiding, praktijkbegeleiding en supervisie.
b. Student/deelnemer: de persoon die zich inschrijft voor een onderwijs-/trainingsactiviteit of bijeenkomst en/of deze volgt.
c. Financier: de betalende partij die de onderwijs-/trainingsactiviteit of bijeenkomst financiert anders dan de student/deelnemer.
d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen student/deelnemer en eventuele financier en CLA betreffende een overeengekomen dienstverlening zoals vermeld onder 1.a.
e. Medewerkers: docenten, assistenten, supervisors en algemene medewerkers waarmee een samenwerking in welke vorm dan ook is aangegaan.

2. Toepasselijkheid
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle onderwijs-/trainingsactiviteiten en bijeenkomsten van CLA, w.o. beroepsopleidingen, (jaar)trainingen, masterclasses, bij-/nascholingen, workshops, lezingen, leerbegeleiding, praktijkbegeleiding, supervisie en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.
b. De algemene voorwaarden zijn van toepassingen vanaf 12 juni 2021.
c. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de www.cosmiclight.nl.

3. Inhoud
De inhoud van de onderwijs-/trainingsactiviteiten en bijeenkomsten wordt uitsluitend door CLA vastgesteld. Voor aanvang van de betreffende activiteit of bijeenkomst wordt het (studie)programma bekend gemaakt. CLA is gerechtigd tussentijds aanpassingen te doen. Voor het behalen van het door de student/deelnemer beoogde resultaat, draagt CLA geen verantwoordelijkheid.

4. Totstandkoming van de overeenkomst
a. Inschrijving voor (onderwijs)activiteiten en bijeenkomsten middels het inzenden van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier of middels de digitale inschrijving via www.cosmiclight.nl is bindend voor de duur van de onderwijs-/trainingsactiviteit of bijeenkomst zoals vermeld in de informatie op www.cosmiclight.nl. De overeenkomst eindigt bij het afronden van de onderwijs-/trainingsactiviteit of bijeenkomst met een diploma/ certificaat/bewijs van deelname of komt te vervallen bij uitschrijving (zie verder punt 10).
Voor de beroepsopleidingen geldt dat een student/deelnemer zich voor een periode van één lesjaar verbindt aan de betreffende opleiding; een verbinding die telkens stilzwijgend met één lesjaar wordt verlengd tot het einde van de opleiding.
b. Door ondertekening van een inschrijfformulier of digitale verzending van het inschrijfformulier stemt de student/deelnemer in met de algemene voorwaarden en is verbonden tot betaling van het gehele bedrag van de betreffende onderwijs-/trainingsactiviteit of bijeenkomst ongeacht welke betalingsovereenkomst is overeengekomen.
c. Vanaf de datum van inschrijving – zijnde de datum van ondertekening van het inschrijfformulier c.q. de datum waarop de digitale inschrijving plaatsvindt – geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen (herroepingsrecht) waarin de student/deelnemer het recht heeft de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Annulering van inschrijving kan alleen per aangetekend schrijven.
Nadat de ontbindingsperiode van 14 dagen is verlopen, kan de student/deelnemer de overeenkomst uitsluitend voortijdig beëindigen als voldaan is aan de voorwaarden vermeld in punt 9.
d. Geen recht op ontbinding overeenkomstig punt 4.c bestaat, als de onderwijs-/trainingsactiviteit of bijeenkomst door CLA met instemming van de student/deelnemer is begonnen, voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

5. Toelating
a. Voor de beroepsopleidingen en jaartrainingen geldt dat bij inschrijving de volledig ingevulde intakevragenlijst dient te worden aangeleverd en dat een intakegesprek volgt dat bepalend is voor de toelating tot de betreffende beroepsopleiding of jaartraining.
Voor de overige onderwijs-/trainingsactiviteiten en bijeenkomsten beslist CLA aan de hand van het inschrijf-/ informatieformulier.
b. CLA behoudt zich het recht voor een inschrijving voor een onderwijs-/trainingsactiviteit of bijeenkomst zonder opgaaf van reden te weigeren. Het inschrijfformulier is dan ongeldig en CLA heeft geen verplichtingen richting de student/deelnemer. Eventuele reeds betaalde bedragen worden teruggestort op rekening van de student/deel­nemer of financier.
c. Het verstrekken van onjuiste informatie met betrekking tot de inschrijving kan leiden tot uitsluiting van de opleiding of andere activiteit/bijeenkomst door CLA, zonder restitutie van het totale bedrag.
d. CLA behoudt zich het recht voor een verklaring van goed gedrag op te vragen van (aankomend) studenten/deelnemers en/of medewerkers.

6. Betaling
a. Met een inschrijving voor een onderwijs-/trainingsactiviteit of bijeenkomst is men gebonden tot betaling van het gehele bedrag voor de betreffende activiteit c.q. bijeenkomst ongeacht welke betalingsregeling is overeengekomen.
b. Voor de beroepsopleidingen geldt een vast niet retourneerbaar bedrag bij inschrijving voor het eerste lesjaar. Er is een mogelijkheid het (resterende) jaarbedrag in termijnen – tegen meerprijs – te voldoen.
c. Het volledige/resterende bedrag of het eerste termijnbedrag dient te zijn voldaan één maand voor aanvang van het lesjaar of per omgaande indien de inschrijving binnen een maand voor aanvang plaatsvindt. Wanneer er sprake is van termijnbetaling dienen de aangegeven bedragen op de aangegeven data te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Full Circle Instituut of worden deze middels een machtiging tot automatische incasso op aangegeven data geïncasseerd.
d. Bij verzuim van tijdige betaling is CLA gerechtigd het volledige openstaande bedrag zonder aanmaningen en/of ingebrekestelling te vorderen. Vanaf 30 dagen nadat de gelden zijn verschuldigd, dient de wettelijke rente te worden vergoed. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 100,=, en rente komen ten laste van de nalatige partij. Over alle kosten wordt BTW in rekening gebracht. Daarnaast is CLA gerechtigd deelname aan de onderwijs-/ trainingsactiviteit of bijeenkomst te weigeren, onverminderd de plicht van de student/deelnemer het verschuldigde bedrag alsnog aan CLA te voldoen.
CLA is gerechtigd het diploma of certificaat in te houden indien het verschuldigde bedrag niet is voldaan.
e. CLA behoudt zich het recht voor de studie-/deelnamegelden tussentijds of jaarlijks met maximaal 5% te verhogen indien de kostenontwikkelingen daartoe aanleiding geven. CLA is gerechtigd prijzen te verhogen met het dan geldende BTW-tarief, wanneer conform nationale of Europese regelgeving wordt besloten beroepsopleidingen niet langer vrij te stellen van BTW.
f. Vrijstelling van lesdagen wordt in beginsel niet in mindering gebracht op het lesgeld. CLA bepaalt of hier een uitzondering op wordt gemaakt.
g. Voor de beroepsopleidingen, jaartrainingen en bij-/nascholingen zijn syllabi, hand-outs en/of andere werkmaterialen bij het lesgeld inbegrepen. De verplichte boeken en leersessies zijn niet bij het lesgeld inbegrepen.

7. Uitvoering overeenkomsten
a. CLA verplicht zich door deze overeenkomst het aantal aangegeven lesdagen of bijeenkomsten te geven die in het programma zijn vermeld.
b. Uitzondering hierop vormen overmachtssituaties als ziekte of andere wettige afwezigheid van een docent, stakingen, barre weersomstandigheden of het vermeldde onder punt 3. In deze gevallen bepaalt CLA welke aanpassingen in aanvangstijd, datum of programma worden gemaakt. Bij langdurige ziekte van een docent zal CLA zo spoedig mogelijk voor een vervangende docent zorgdragen.
c. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van CLA opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door CLA niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn zowel CLA als student/deelnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
d. Indien CLA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is CLA gerechtigd voor het geleverde of te leveren te factureren. De overige reeds betaalde bedragen zullen naar rato worden gerestitueerd.
e. De onderwijs-/trainingsactiviteiten en bijeenkomsten worden gegeven conform de omschrijving op www.cosmiclight.nl of in de brochure, wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg daarom regelmatig de internetsite.
f. CLA behoudt zich het recht voor groepssamenstellingen, lesdagen en aanvangstijden zo nodig te wijzigen. CLA behoudt zich het recht voor activiteiten te splitsen qua vorm en grootte en, daarmee samenhangend, te verschuiven naar andere jaargangen, dagen of dagdelen. CLA behoudt zich het recht voor bij eventueel onvoldoende belangstelling voor een onderwijsactiviteit c.q. bijeenkomst, ook voor latere leerjaren van een meerjarige opleiding, deze geen doorgang te laten vinden of deze te verplaatsen. Studenten/deelnemers worden zo spoedig mogelijk van dit besluit op de hoogte gesteld. Reeds betaald lesgeld en dergelijke wordt binnen een maand gerestitueerd of gereserveerd voor onderwijsactiviteiten op een later tijdstip, uiteraard in overleg met betrokkenen.
g. Verzuim van lesdagen door student/deelnemer geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het (jaar)bedrag. Het gehele (jaar)bedrag dient volledig te worden betaald. Ook erkende christelijke of nationale feestdagen, vakantie, force majeure en tussentijdse beëindiging door student anders dan in punt 9 vermeld, leveren géén vermindering van het lesgeld op.

8. Beëindiging/annuleren overeenkomst door CLA anders dan overmacht
a. CLA is gerechtigd de overeenkomst te annuleren, zonder gehouden te zijn tot welke schadevergoeding dan ook, in het geval er sprake is van een te gering aantal studenten/deelnemers, o.a. door ziekte van studenten/deel­nemers, en in het geval dat de samenstelling van de groep studenten/deelnemers naar inzicht van CLA afbreuk zal doen aan de beoogde kwaliteit van de onderwijs-/trainingsactiviteit of bijeenkomst. Indien er te weinig deelnemers zijn, wordt de onderwijs-/trainingsactiviteit geannuleerd. Reeds overgemaakte bedragen worden in dit geval teruggestort.
b. CLA behoudt zich het recht voor een student/deelnemer te royeren indien blijkt dat vooraf opgegeven informatie onjuist is, bij misbruik van de opleiding, frauduleuze handelingen of in geval gedrag c.q. houding van de student hiervoor aanleiding geeft, zonder restitutie van het eventueel resterende deel van het jaarbedrag.
c. Indien CLA bepaalt dat een student/deelnemer de opleiding dient te beëindigen om andere redenen dan vermeld in punt 8.b heeft de student een betalingsverplichting voor het lesgeld over de gevolgde lessen én 25% over het te restitueren lesgeld. Dit betekent dat, gerekend vanaf het moment van de vaststelling, 75% van het lesgeld voor de niet meer te volgen lessen van het lopende jaar wordt gerestitueerd.

9. Annulering, beëindiging of uitstel overeenkomst door student/deelnemer
a. Bij annulering tot zes weken voor aanvang van een onderwijs-/trainingsactiviteit of bijeenkomst is de student/deel­nemer het eventuele niet retourneerbare bedrag of anders 10% van het bedrag voor de betreffende onderwijs-/trainingsactiviteit of bijeenkomst verschuldigd.
b. Bij annulering tussen de zes en vier weken voor aanvang van een onderwijs-/trainingsactiviteit of bijeenkomst is de student/deelnemer 50% van het bedrag (incl. eventueel niet retourneerbaar bedrag) voor de betreffende onderwijs-/ trainings­activiteit of bijeenkomst verschuldigd.
c. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van een onderwijs-/trainingsactiviteit of bijeenkomst is het gehele (jaar)bedrag verschuldigd.
d. Indien een student/deelnemer tussentijds een opleidings-/trainingsjaar beëindigt, vindt géén gedeeltelijke restitutie van het jaarbedrag plaats. Het betalen in termijnen voor het betreffende lesjaar dient volledig doorbetaald te worden. Alleen in geval van ernstige ziekte die het de student/deelnemer onmogelijk maakt de opleiding (in de toekomst) te continueren, kan schriftelijk gedeeltelijke restitutie – 75% – van het jaarbedrag minus het eventueel niet retourneerbare bedrag worden aangevraagd voor de verdere lessen die niet meer gevolgd kunnen worden. Het oordeel van CLA is hierin bepalend. Zo nodig dienen verklaringen van huisarts of medisch specialist te worden overhandigd. Indien CLA besluit de aanvraag te honoreren dan wordt, gerekend vanaf het moment van ontvangst van de aanvraag, 75% van het lesgeld minus het eventueel niet retourneerbare bedrag voor de niet meer te volgen lessen van het lopende jaar gerestitueerd.
e. Indien een student/deelnemer tussen twee opleidingsjaren de opleiding wil beëindigen dient hij/zij dit per aangetekende post schriftelijk aan te geven aan CLA . De melding dient binnen 14 dagen na afloop van de laatste contactbijeenkomst volgens het lesrooster van het gevolgde studiejaar te worden ingediend. Bij indienen na deze termijn van 14 dagen na afloop, is het volledige studiegeld voor het komende lesjaar verschuldigd.
f. Aanvragen van studie-uitstel bij de beroepsopleidingen aan het einde van een studiejaar is in overleg met CLA slechts éénmaal mogelijk. De aanvraag dient schriftelijk binnen 14 dagen na afloop van de laatste contact­bijeenkomst volgens het lesrooster van het betreffende lesjaar te worden ingediend. Bij aanvraag na deze termijn van 14 dagen na afloop, is het volledige studiegeld voor het komende lesjaar verschuldigd. Bij toekenning van het uitstel door CLA is dit uitstel maximaal één jaar geldig. Het oordeel van CLA is hierin bepalend. Zo nodig dienen voor hervatting of tijdens het studiejaar aanvullende lesdagen te worden gevolgd, dit ter beoordeling door CLA.
Aan het uitstellen van de beroepsopleiding zijn € 100,= administratiekosten verbonden.

10. Voorwaarden voor doorstroming, certificering of diplomering beroepsopleidingen
a. CLA verwacht 100% aanwezigheid. Indien een student/deelnemer om dringende redenen de lesdagen niet kan bijwonen dan dient hij/zij dit vooraf aan te geven bij de mentor. Alleen met toestemming van de mentor is de minimale aanwezigheid van 90% (zie verder 10.b) vereist.
b. Voorwaarden voor doorstroming naar een volgend jaar van de opleiding, certificering of diplomering:
– de beoordeling van jaaropdrachten, scriptie, supervisies en tentamens/examens (voor zover van toepassing) dient voldoende te zijn;
– naast het gestelde onder 10.a is de aanwezigheid bij lesdagen minimaal 90% (er mogen maximaal 2 lesdagen met dringende reden worden verzuimd; waarbij voor alle dagen die benoemd zijn als Medische en Psychosociale Basiskennis een volledige aanwezigheids­verplichting geldt). Onder verzuim worden ook gedeelten van een lesdag geteld, zoals dat kan voorkomen bij (regelmatig) later aanwezig zijn of eerder weggaan;
– de actieve deelname aan de studie-/intervisiegroep is minimaal 80% en daarnaast is het vereiste aantal verslagen ingeleverd en gemiddeld voldoende beoordeeld;
– gemiste supervisiedagen moeten worden ingehaald met individuele supervisie-sessies. De kosten voor de supervisor komen dan ten laste van de betreffende student/deelnemer (deze kosten vallen buiten het jaarbedrag);
– de persoonlijke ontwikkeling en bewustwording vertonen voldoende progressie en/of zijn voldoende, hetgeen ter beoordeling is aan CLA .
c. In situaties waarin bovenstaande voorwaarden niet voorzien, beslist CLA . Deze beslissing is bindend. CLA zal echter trachten een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden.
d. Indien een student niet aan gestelde voorwaarden onder 10.a en 10.bheeft voldaan, behoudt CLA zich het recht voor desbetreffende student niet of onder specifieke voorwaarden toe te laten tot het volgende lesjaar van de opleiding of geen certificaat dan wel diploma uit te reiken. Betrokkene wordt hierover en over eventuele extra scholing c.q. herkansing tijdig (voor of tijdens de laatste lescontactdag) geïnformeerd.

11. Eigendom
a. Beschikbaar gesteld lesmateriaal is uitsluitend bestemd voor eigen studie. Een student/deelnemer en medewerkers zijn niet gerechtigd kopieën te maken van het ter beschikking gestelde lesmateriaal en/of aan derden het lesmateriaal ter beschikking te stellen. Het aan CLA toekomend auteursrecht en/of het eigendomsrecht van het lesmateriaal blijven bij CLA.
Het zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van CLA verveelvoudigen en/of verspreiden van de ter beschikking gestelde materialen en roosters maakt de student/deelnemer schadeplichtig.
b. Door een student/deelnemer in het kader van de opleiding geproduceerde en ingeleverde materiaal, waaronder scriptie, wordt bij inlevering eigendom van CLA. CLA kan dit materiaal inzetten ten behoeve van CLA, na goedkeuring door en onder vermelding van de auteursnaam van de betreffende student/deelnemer.
c. Door medewerkers geproduceerd en aangeleverd materiaal wordt automatisch eigendom van CLA. CLA is gerechtigd dit materiaal, onder vermelding van de auteursnaam, in te zetten ten behoeve van CLA.
d. CLA is als enige gerechtigd geluids- en/of beeldopnamen te maken tijdens onderwijs-/trainingsactiviteiten en bijeenkomsten ter waarborging van de kwaliteit.

12. Aansprakelijkheid
a. CLA aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de student/deelnemer onverantwoord handelt, dan wel enige medische- of andere voor de activiteit belangwekkende of belangrijke informatie heeft verzwegen of achtergehouden. CLA is nimmer aansprakelijk voor de door student/deelnemer geleden schade en (extra) kosten als gevolg van het volgen van de studie en/of het voortijdig beëindigen ervan, ongeacht de oorzaak. CLA is nimmer aansprakelijk voor claims van derden inzake fouten van studenten/deelnemers c.q. afgestudeerde practitioners en procesbegeleiders.
b. Een student/deelnemer blijft te allen tijden zelf verantwoordelijk voor wat er in en met hem/haar gebeurt en de besluiten en de handelingen waartoe hij/zij komt als reactie op het geleerde tijdens de opleidings-/trainings­activiteiten en bijeenkomsten, procesbegeleiding, leerbegeleiding, praktijkbegeleidig, supervisie en of andere activiteiten en bijeenkomsten. Omdat een student/deelnemer zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar daden kan CLA nimmer aansprakelijk worden gehouden voor het welzijn van de student, zijn/haar omgeving en/of zijn/haar cliënten.
c. CLA is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van eigendommen van studenten/deelnemers, assistenten, docenten, trainers en/of derden. Hiernaast is CLA niet aansprakelijk voor schade, ontstaan tijdens, voor of na de onderwijs-/trainingsactiviteiten en bijeenkomsten en daarbuiten. CLA draagt de verantwoordelijkheid voor een goed verloop van de activiteiten en bijeenkomsten, sessies door docenten, toezicht en begeleiding binnen de (onderwijs)activiteiten en bijeenkomsten.

13. Klachtenregeling
a. Indien een student/deelnemer een probleem of klacht heeft betrekking hebbende op les/training, materiaal, docent/trainer/assistent, onderwerp, kunde en kennis, dient dit altijd eerst met de betreffende docent/trainer/ assistent te worden opgenomen.
b. Indien er geen duidelijkheid ontstaat, wordt de mentor of leiding van het CLA geraadpleegd. Klachten zullen dan volgens de klachtenprocedure – die op de www.cosmiclight.nl staat – worden behandeld.

14. Gebruik namen en titels
Het gebruik van de aan de opleidingen gekoppelde namen en titels is enkel voorbehouden aan Cosmic Light Academy afgestudeerde en gediplomeerde studenten. Overig gebruik van deze en andere specifiek door Cosmic Light Academy gebruikte termen, worden terstond juridisch behandeld. Eventuele schade, alsmede de kosten voor proces en administratie hieromtrent wordt verhaald op de betrokkene(n).

15. Privacy
a. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is de bescherming van de persoonsgegevens van studenten/deelnemers door CLA van het grootste belang. Uw persoonsgegevens worden daarom met de grootste zorg behandeld. CLA verwerkt uw gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
b. CLA verkoopt gegevens van studenten/deelnemers niet aan derden en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen.
c. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te allen tijden te respecteren.
d. CLA gebruikt gegevens van studenten/deelnemers uitsluitend voor relatiebeheer en bedrijfsvoering, waaronder het inschrijven van studenten/deelnemers, toesturen van relevante informatie voor (onderwijs)activiteiten en bijeenkomsten en het toesturen van informatie over onze producten en daaraan gerelateerde informatie.
e. Indien een student/deelnemer geen informatie meer wenst te ontvangen kan dit schriftelijk of per mail worden doorgegeven.

16. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen CLA en student/deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.

17. Wijziging van de voorwaarden
Van toepassing is steeds de versie van voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst. Nieuwe voorwaarden en wijzigingen op bestaande voorwaarden zullen via www.cosmiclight.nl worden kenbaar gemaakt.

18. Afwijking van de voorwaarden
Afwijking van deze voorwaarden is uitsluitend geldig indien dit met CLA schriftelijk is overeengekomen. Aan de van CLA afkomstige brochures, formulieren etc. kunnen geen rechten worden ontleend voor zover afwijkend van de rechten zoals weergegeven in deze studievoorwaarden.

Volgt

Volgt